De Standaard

Projecten

Bekijk de projecten die vorig jaar steun kregen van Hart voor Handicap.

Wilt u zelf een project indienen, bekijk dan onze projectoproep.

Steun Ons

Om onze projecten te financieren, is geld nodig. Ook dit jaar doet Hart voor handicap een beroep op uw gulheid.

Meer lezen »

Campagne 2012-2013

Talent van mensen met een     handicap inzetten op werk

Werk hebben, is cruciaal in onze maatschappij. Niet alleen omdat we dan geld verdienen, ook omdat het ons sociaal leven bevordert, omdat we ons dan nuttig voelen, omdat we er voldoening uithalen. Dat geldt voor iedereen, ook voor mensen met een beperking. Voor hen zijn de drempels om werk te vinden hoog. Hart voor handicap wil meer kansen creëren. Daarom steunde Hart voor handicap in 2013 projecten die een duidelijke meerwaarde hebben in het bevorderen van de positie van mensen met een handicap op de arbeidsmarkt. U vindt de projecten hieronder.

 

Handelsreizigers in Ideeën bvba

‘Goed Werk!’ – lesmap en educatief pakket   

‘Goed Werk!’ is een educatief pakket en lesmap dat de beeldvorming rond personen met een (arbeids)beperking direct beïnvloedt bij jongeren en hun leerkrachten. Uitgangspunten zijn het boek ‘Goed werk’  en de voorstelling ‘BRASSERIE’, die het kleine verhaal brengen van heel diverse mensen die levenskeuzes moeten maken in beperkende omstandigheden. Het project ‘Goed Werk!’ straalt echter vooral hoop uit en toont werk als één van de meest wezenlijke zingevers.

Lees meer: Handelsreizigers in Ideeën bvba

Den Atelier vzw - Pegode

3 PeKa   

Met dit project willen we het concept van de enclavewerking van Den Atelier verder uitdiepen: waar cliënten tot nog toe werkten onder begeleiding van onze medewerkers , streven we met dit project naar meer integratie: cliënten gaan meewerken onder toezicht van werknemers op een arbeidspost. Werknemers op een arbeidspost zullen door de begeleiders van Den Atelier worden gecoacht in hun taak als begeleider van mensen met een arbeidsbeperking.

Lees meer: Den Atelier vzw  - Pegode

SPK vzw

Hart voor Werk 2.0   

Hart voor Werk 2.0 wil de succesvol uitgeteste methodiek van professionele re-integratie van personen met een hartaandoening uitbreiden naar heel Vlaanderen. Hiertoe wordt een boek en een opleidingspakket opgemaakt dat verspreid zal worden onder trajectbegeleiders in andere regio’s. Op die manier kunnen personen met een hartaandoening in heel Vlaanderen begeleid worden om het werk te kunnen hervatten.

Lees meer: SPK vzw 

Volwassenenwerking Lokeren – Werken vzw

Extra stimuleren van doorstroming vanuit arbeidszorg naar het beschutte of normale arbeidscircuit   

Vanuit Alderande, een arbeidszorgproject, willen we extra inzetten op doorstroming naar het beschutte of normale arbeidscircuit. We willen cliënten de kans bieden om via stages, extra opleiding positieve werkervaringen op te doen. We maken samen met de cliënt een trajectplan op en gaan op deze manier proberen de cliënt extra te stimuleren in zijn/haar zoektocht naar een gepaste tewerkstelling.

Lees meer: Volwassenenwerking Lokeren – Werken vzw

GRIP vzw

Werkforum VN-Verdrag recht op arbeid voor personen met een handicap   

Het werkforum brengt experts / ervaringsdeskundigen samen met als doel uitwisseling en uitdieping van het thema ‘recht op werk’.  Dit moet leiden tot het formuleren van een aantal relevante beleidsadviezen. Het verslag van het werkforum zorgt dan weer voor informatie en sensibilisatie rond het thema. Het werkforum is een structurele manier van werken rond het  VN-Verdrag, die leidt tot een vierjaarlijks schaduwrapport, met aanbevelingen voor een (ander) beleid.

Lees meer: GRIP vzw  

Ortho-agogisch Centrum De Beweging

Auti-vriendelijk telewerk in het nieuwe Netwerkpunt ASS

Eén van de doelstellingen van het nieuwe “Netwerkpunt ASS” – dat in april 2013 de deuren zal openen – is het aanbieden van mogelijkheden tot aangepaste arbeid in een sociale en handicapvriendelijke omgeving voor volwassen personen met autisme (ASS). In de projectaanvraag worden middelen gevraagd voor het inrichten van drie werkplaatsen voor “telewerk”.

Lees meer: Ortho-agogisch Centrum De Beweging

LITP/DGO Hasselt vzw

VONK-AH: Vernieuwend en Oplossingsgericht Naar kansen in werk voor personen met een ArbeidsHandicap

VONK-AH gaat uit van de klant als expert van zijn eigen leven, als bron van mogelijkheden en keuzes. Goed getrainde consulenten, die evidence based oplossingsgerichte methodieken inzetten, laten klanten ontdekken wat hun krachten in werk kunnen zijn en hoe zij deze kunnen inzetten om bezielend te werken. Samen gaan wij op zoek naar sterktes om de drempels te verlagen en bieden we ondersteuningsmogelijkheden om de weg naar duurzaam werken te openen.

Lees meer: LITP/DGO Hasselt vzw

JKVG vzw

Digitale schoolverlatersagenda BuSO

JKVG vzw wil jongeren uit het BuSO en hun leerkrachten zich optimaal laten voorbereiden op een tewerkstelling. Er is nood aan laagdrempelige info om deze jongeren wegwijs te maken in de administratieve regels (VDAB, werkloosheid, ziekenkas, …) en hen te stimuleren de nodige stappen naar werk te zetten. Een eigentijds digitaal platform zorgt ervoor dat de info beschikbaar en up-to-date blijft.

De eerste versie van de schoolverlatersagenda is te raadplegen op www.schoolverlatersagenda.be

Naast informatie kunnen de leerlingen en leerkachten uit het BuSO er praktische oefeningen, interessante links, video’s en een module vinden waarmee ze geheel op eigen tempo een volledig CV kunnen aanmaken.

De site wordt gepromoot naar de afnemers van de ‘papieren-versie’, dit jaar goed voor meer dan 2200 jongeren. Op basis van hun verdere op- en aanmerkingen zal de inhoud van de site verder verfijnd worden.

Lees meer: JKVG vzw

Stad Gent

Het duurzaam integreren van nieuwe medewerkers met een handicap door het starten met werken van integratieprotocollen

Stad Gent wil een duurzamer tewerkstelling van personen met een handicap realiseren door te werken met integratieprotocollen. Dit is een afsprakennota waarin afspraken worden gemaakt die de tewerkstelling van de persoon met een handicap ondersteunen. Deze afspraken moeten met absolute prioriteit worden uitgevoerd. Het stadsbestuur doet in aanvangsfase van dit project een beroep op de expertise van vzw Empower voor ondersteuning bij de uitwerking van integratieprotocollen.

Lees meer: Stad Gent

ALS Liga België

Aanreiken van hulpmiddelen voor mobiliteit en communicatie aan patiënten met ALS ter ondersteuning van hun tewerkstelling

Patiënten met ALS verlaten doorgaans kort na diagnose de arbeidsmarkt om terecht te komen in een leven dat beperkt is tot de thuissituatie, wat veelal tot sociaal isolement en depressie leidt. Via het aanbieden van hulpmiddelen voor mobiliteit en communicatie ondersteunt ALS Liga België vzw, via zijn hulpmiddelencentrale ALS Mobility & Digitalk vzw, deze patiënten met het oog op behoud van hun tewerkstelling en herintroductie op de arbeidsmarkt. Daarnaast wenst de ALS Liga België talent professioneel te verankeren binnen haar eigen werking.

Lees meer: ALS Liga België